ESG

Informacja dotycząca strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych Pracuj Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez Art. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dn. 27.11.2019r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: ’SFDR’), a także przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniającego w/w rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088, uczestnik rynku finansowego Pracuj Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Uczestnik”) oświadcza, że nie posiada odrębnej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych/w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, a w szczególności nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Uczestnik nie wyróżnia osobnej kategorii ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, postrzega je natomiast jako jeden z aspektów ryzyk poszczególnych kategorii wskazanych w polityce inwestycyjnej zarządzanego przez Uczestnika produktu finansowego – alternatywnej spółki inwestycyjnej, tj. Pracuj Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa, dalej: „Produkt”).

Uczestnik w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących zarządzanego przez siebie Produktu uwzględnia wszelkie istotne ryzyka, w tym w zależności od dostępności informacji, ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. Uczestnik w ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących zarządzanego przez siebie Produktu mityguje poziom ryzyka między innymi poprzez wybór aktywów stanowiących inwestycję, a także poprzez odpowiedni poziom dywersyfikacji.

Uczestnik nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych Produktu dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane faktem, iż strategia inwestycyjna zarządzanego Produktu, jest ograniczona wyłącznie do obszaru narzędzi wspierających pracę działów HR w organizacjach lub pracowników tychże organizacji. Inwestycje we wskazany obszar w ocenie Uczestnika powodują żadne lub znikome niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju. Uczestnik nie wyklucza brania pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych w ramach zarządzanego Produktu dla czynników zrównoważonego rozwoju w przyszłości; nie precyzuje jednak czy i kiedy taka zmiana miałaby być wprowadzona.

Uczestnik ani zarządzany przez nią Produkt nie zapewniają spójności swoich polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Data informacji: 30 czerwca 2023 r.